"ਮੁਗਲੂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ"- ਗੁਗਲੂ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਭਾਪੇ ਦਾ ਢਾਬਾ (Episode 22)

" ਗੁਗਲੂ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ"- ਗੁਗਲੂ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਭਾਪੇ ਦਾ ਢਾਬਾ (Episode 21)

"ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ"- ਗੁਗਲੂ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਭਾਪੇ ਦਾ ਢਾਬਾ (EPISODE 20)

"Make Sentences"- ਗੁਗਲੂ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਭਾਪੇ ਦਾ ਢਾਬਾ (Episode 19)

"ਇੰਤਜ਼ਾਮ" - ਗੁਗਲੂ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਭਾਪੇ ਦਾ ਢਾਬਾ (Episode 18)

"ਸੋਹਣੀ ਮੈਡਮ" - ਗੁਗਲੂ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਭਾਪੇ ਦਾ ਢਾਬਾ (Episode 17)

"ਕੰਮ ਚੋਰ" - ਗੁਗਲੂ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਭਾਪੇ ਦਾ ਢਾਬਾ (Episode 16)

"iPhone" - ਗੁਗਲੂ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਭਾਪੇ ਦਾ ਢਾਬਾ (Episode 15)

"ਵੱਡਾ ਦਿਲ" - ਗੁਗਲੂ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਭਾਪੇ ਦਾ ਢਾਬਾ (Episode 12)

"ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ" - ਗੁਗਲੂ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਭਾਪੇ ਦਾ ਢਾਬਾ (Episode 11)

"ਬਾਜੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵੀਊ" - ਗੁਗਲੂ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਭਾਪੇ ਦਾ ਢਾਬਾ (Episode-9)

"ਭਈਆ ਲੱਭ ਗਿਆ" - ਗੁਗਲੂ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਭਾਪੇ ਦਾ ਢਾਬਾ (Episode-8)

"ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ" - ਗੁਗਲੂ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਭਾਪੇ ਦਾ ਢਾਬਾ (Episode-7)

"ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ" - ਗੁਗਲੂ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਭਾਪੇ ਦਾ ਢਾਬਾ (Episode-6)

ਸੁਪਨੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ - ਗੁਗਲੂ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਭਾਪੇ ਦਾ ਢਾਬਾ (Episode-5)

"ਸੋਹਣਾ ਘਰਵਾਲਾ" - ਗੁਗਲੂ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਭਾਪੇ ਦਾ ਢਾਬਾ (Episode-4)

"ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ" - ਗੁਗਲੂ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਭਾਪੇ ਦਾ ਢਾਬਾ (Episode-3)

Gugloo and Mugloo fixing up some decorative items, while Gugloo got lost in daydreaming about his fascination and forgot about Mugloo sitting on his shoulder.

ਪੰਜਾਬ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤਿਓਹਾਰ ਹੈ।

Load More