ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਅੱਕ ਗਏ

ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਅੱਕ ਗਏ