ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ

ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ