ਬੰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਬੰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ