ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ

ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ