ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ

ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ