ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣ

ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣ