ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿਓ

ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿਓ