ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਦਾ

ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਦਾ