ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਸਬ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਸਬ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ