ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੁਆਂਢਣ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ

ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੁਆਂਢਣ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ