ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ Corona ਨਵੇਂ ਜੀਜੇ ਵਰਗਾ ਸੀ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ Corona ਨਵੇਂ ਜੀਜੇ ਵਰਗਾ ਸੀ