ਪਰ ਮਾੜੇ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਬ ਹੱਥ ਹੈ

ਪਰ ਮਾੜੇ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਬ ਹੱਥ ਹੈ