ਰੋਟੀਆਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ

ਰੋਟੀਆਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ