We found 1 result for: dandasa


ਭਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁਣ ਦਾਤਣ ਤੇ ਦੰਦਾਸੇ !!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Citizen's Forum    May 10 2018

ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।